วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์
๓. เพื่อเป็นแหล่งแสดงความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๕. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

 

Close