ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๑
ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี ห้อง ซี ๔๐๐ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐, ๐-๓๕๒๔- ๘๐๕๗ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖

Close