บรรณธิการ

ประธานที่ปรึกษา

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

ที่ปรึกษา

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. พระเทพเวที,รศ.ดร. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

บรรณาธิการ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายอำนวยการ

พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา, รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ

กองบรรณาธิการ

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร., พระครูศรีพัฒนบัณฑิต, พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย, พระครูวินิฐสารบัณฑิต, พระครูสิริรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร., พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร. พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี,ผศ.ดร., พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ., พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ,ดร., รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, ผศ.ดร.บุญมี พรรษา, ดร.สายหยุด มีฤกษ์,  รศ.ดร.ภัทรผล ใจเย็น,  ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ, ดร.ธนาธิป ฮาดเนาลี, ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา, นายสมหมาย สุภาษิต, นางสาวมินตรา กาลนิล, นางสาวนกัสสร กัลปนาท

จัดรูปเล่ม    :  ดร.วีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่

การเงิน/พัสดุ  :  นางสาวสไบทอง ลือจันดา

ดำเนินการพิมพ์ :  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิมพ์ที่   :    โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Close